\

Lợp Nhà

Cấp tole lợp nhà cho đồng bào nghèo giột nát, mổi căn nhà cần 20 tấm tole giá US$100.00 hay mổi tấm tole US$5.00, gồm mọi chi phí khảo sát, vận chuyển, cấp phát, tem thư, quảng bá trên hệ thống truyền thông, Radio, TV, DVD.v.v…