\

Giếng

Mổi giếng nước US$800.00 gồm khoang, đặt ống, đặt bôm, xây nền, khắc tên người tặng, chi phí cho người khảo sát, chi phí tem thư, chụp hìng gởi tặng người tài trợ, chi phí quảng bá trên các cơ quan truyền thông: Báo-Chí, Radio, T.V. , DVD v.v…Chỉ có $800.00 nhưng nó đem nước sạch đến cho hàng chục gia đình, và tên tuổi của quí vị lưu truyền từ đời nọ sang đời kia.